Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
Personal training 07:00 - 08:00 Steven Neuhaus 
Personal Training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 08:00 - 09:00 Kristof Erkens 
 
 
Personal Training 09:00 - 10:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 09:00 - 10:00 Kristof Erkens 
 
Personal training 10:00 - 11:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal Training 11:00 - 12:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 11:00 - 12:00 Kristof Erkens 
 
Personal training 12:00 - 13:00 Steven Neuhaus 
 
Personal training 13:00 - 14:00 Steven Neuhaus 
 
 
 
Personal training 16:00 - 17:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 16:00 - 17:00 Kristof Erkens 
Personal Training 17:00 - 18:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 17:00 - 18:00 Kristof Erkens 
 
Personal Training 18:00 - 19:00 Steven Neuhaus 
Personal Training 19:00 - 20:00 Steven Neuhaus 
 
 
 
Personal Training 20:00 - 21:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal training 21:00 - 22:00 Steven Neuhaus 
 
Personal Training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
Personal training 08:00 - 09:00 Raffaele Esposito 
Personal training Kristof Erkens 08:00 - 09:00 Kristof Erkens 
 
Personal training 09:00 - 10:00 Raffaele Esposito 
Personal Training 09:00 - 10:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 09:00 - 10:00 Kristof Erkens 
Personal training 10:00 - 11:00 Raffaele Esposito 
Personal training Kristof Erkens 10:00 - 11:00 Kristof Erkens 
 
Personal Training 11:00 - 12:00 Steven Neuhaus 
Personal training 11:00 - 12:00 Raffaele Esposito 
Personal training Kristof Erkens 11:00 - 12:00 Kristof Erkens 
Personal training 12:00 - 13:00 Steven Neuhaus 
 
Personal training 13:00 - 14:00 Steven Neuhaus 
Personal training 13:00 - 14:00 Raffaele Esposito 
Personal training 14:00 - 15:00 Raffaele Esposito 
Personal training 15:00 - 16:00 Raffaele Esposito 
Personal training 16:00 - 17:00 Raffaele Esposito 
 
Personal Training 17:00 - 18:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal Training 18:00 - 19:00 Steven Neuhaus 
Personal Training 19:00 - 20:00 Steven Neuhaus 
 
 
 
Personal Training 20:00 - 21:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal Training 21:00 - 22:00 Steven Neuhaus 
Personal training 07:00 - 08:00 Steven Neuhaus 
Personal Training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 08:00 - 09:00 Kristof Erkens 
 
 
Personal Training 09:00 - 10:00 Steven Neuhaus 
 
 
 
 
 
Personal Training 11:00 - 12:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal training 12:00 - 13:00 Steven Neuhaus 
 
 
 
 
 
Personal training Kristof Erkens 16:00 - 17:00 Kristof Erkens 
 
Personal training 17:00 - 18:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 17:00 - 18:00 Kristof Erkens 
 
 
 
 
Personal training Kristof Erkens 19:30 - 20:30 Kristof Erkens 
 
 
 
Personal training Kristof Erkens 20:30 - 21:30 Kristof Erkens 
 
 
Personal training 08:00 - 09:00 Raffaele Esposito 
Personal training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
Personal training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 08:00 - 09:00 Kristof Erkens 
Personal training 09:00 - 10:00 Steven Neuhaus 
Personal training 09:00 - 10:00 Raffaele Esposito 
Personal training Kristof Erkens 09:00 - 10:00 Kristof Erkens 
Personal training 10:00 - 11:00 Steven Neuhaus 
Personal training 10:00 - 11:00 Raffaele Esposito 
Personal training Kristof Erkens 10:00 - 11:00 Kristof Erkens 
Personal Training 11:00 - 12:00 Steven Neuhaus 
Personal training 11:00 - 12:00 Raffaele Esposito 
Personal training Kristof Erkens 11:00 - 12:00 Kristof Erkens 
Personal training 12:00 - 13:00 Steven Neuhaus 
 
Personal training 13:00 - 14:00 Steven Neuhaus 
Personal training 13:00 - 14:00 Raffaele Esposito 
Personal training 14:00 - 15:00 Raffaele Esposito 
Personal training 15:00 - 16:00 Raffaele Esposito 
Personal training 16:00 - 17:00 Raffaele Esposito 
Personal training 16:00 - 17:00 Steven Neuhaus 
Personal Training 17:00 - 18:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal Training 18:00 - 19:00 Steven Neuhaus 
Personal training 19:00 - 20:00 Georgios Pistolas 
Personal Training 19:00 - 20:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal Training 20:00 - 21:00 Steven Neuhaus 
Personal training 20:00 - 21:00 Georgios Pistolas 
 
Personal Training 21:00 - 22:00 Steven Neuhaus 
Personal training 07:00 - 08:00 Steven Neuhaus 
Personal Training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 08:00 - 09:00 Kristof Erkens 
 
 
Personal Training 09:00 - 10:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 09:00 - 10:00 Kristof Erkens 
 
Personal training 10:00 - 11:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 10:00 - 11:00 Kristof Erkens 
 
Personal Training 11:00 - 12:00 Georgios Pistolas 
Personal Training 11:00 - 12:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 11:00 - 12:00 Kristof Erkens 
Personal Training 12:00 - 13:00 Georgios Pistolas 
Personal training 12:00 - 13:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal Training 14:00 - 15:00 Georgios Pistolas 
Personal Training 15:00 - 16:00 Georgios Pistolas 
Personal Training 16:00 - 17:00 Georgios Pistolas 
Personal training Kristof Erkens 16:00 - 17:00 Kristof Erkens 
Personal Training 17:00 - 18:00 Georgios Pistolas 
Personal training 17:00 - 18:00 Steven Neuhaus 
Personal training Kristof Erkens 17:00 - 18:00 Kristof Erkens 
Personal training Kristof Erkens 18:00 - 19:00 Kristof Erkens 
 
 
Personal training 19:30 - 20:30 Georgios Pistolas 
Personal training Kristof Erkens 19:30 - 20:30 Kristof Erkens 
Personal training Kristof Erkens 20:00 - 21:00 Kristof Erkens 
 
 
Personal training Kristof Erkens 21:00 - 22:00 Kristof Erkens 
 
Personal Training 08:00 - 09:00 Steven Neuhaus 
 
 
 
Personal Training 09:00 - 10:00 Steven Neuhaus 
 
 
Personal training 10:00 - 11:00 Raffaele Esposito 
 
 
Personal training 11:00 - 12:00 Raffaele Esposito 
Personal Training 11:00 - 12:00 Steven Neuhaus 
 
Personal training 12:00 - 13:00 Raffaele Esposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal training Kristof Erkens 08:00 - 09:00 Kristof Erkens 
 
 
 
Personal training Kristof Erkens 09:00 - 10:00 Kristof Erkens 
 
 
Personal training 10:00 - 11:00 Raffaele Esposito 
 
 
Personal training 11:00 - 12:00 Raffaele Esposito 
 
 
Personal training 12:00 - 13:00 Raffaele Esposito